Analýza proudění u dvoudobých spalovacích motorů

Abstract
Tato disertační práce shrnuje poznatky z numerických výpočtů simulujících výměnu obsahu válce dvoudobého motoru pomocí metody CFD. Pro reálný dvoudobý motor byl sestaven simulační model, jehož funkce byla experimentálně ověřena.Početní model nestacionárního děje, jehož základem je zjednodušená geometrie, byl aplikovaný na několik různých režimů motoru. Práce blíže zkoumá vliv turbulentních modelů na konečné výsledky simulace. Hodnotícím kritériem výpočtu byly hodnoty účinností popisující dokonalost vypláchnutí válce novou náplní.Pro ověření simulací se experimentální část zabývá vyhodnocením kvality výměny obsahu válce ze vzorku plynů, které byly získané pomocí odběrného ventilu umístěného v hlavě válce.
Flow analysis for two-stroke internal combustion enginesThis doctoral thesis summarizes the findings of the numerical calculations simulating the replacement of the contents of the cylinder two-stroke engine using CFD methods. Specific two-stroke engine was compiled simulation model, whose function has been experimentally verified.Numerical model of unsteady flow, based on a simplified geometry was applied to several different modes of the engine. Work explores the influence of turbulence models on the final results of the simulation. Evaluation criterion for calculating the values of efficiency describing cylinder scavenging. To verify simulations with experimental part deals with the evaluation of quality content exchange from the sample gas, which were obtained by using a sampling valve located in the cylinder head.
Description
Subject(s)
dvoudobý motor, vyplachování válce, turbulentní model, Fluent, Two-stroke engine, scavenging, turbulent model flow analysis, Fluent
Citation
ISSN
ISBN
Collections