Interní audit ve státní správě

Title Alternative:The Internal Audit in the Civil Service.
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The purpose of the thesis "The Internal Audit in the Civil Service" is to explain the term internal audit, describe activities and define the differences between internal and external audit. In the practical part of the thesis, theoretical findings from the first part are applied and performance of the particular audit, subject of which was - Internal control system audit in view of the Act No. 320/2001 Coll. on financial control, as amended, in the organizational component of the state - Employment Office Jičín, is described. In conclusion, internal audit theory is compared to its practical performance and internal audit operation and its benefits for the organization are evaluated. The evaluation is carried out by means of self-assessment and questionnaire investigation within the organization-Employment Office Jičín.
Cílem diplomové práce "Interní audit ve státní správě" je vysvětlit pojem interní audit, popsat činnosti a vymezit rozdíly mezi interním auditem a externím auditem. V praktické části diplomové práce jsou aplikované teoretické poznatky z první části diplomové práce, je zde popsán výkon konkrétního auditu s předmětem - Audit vnitřního kontrolního systému z pohledu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, v organizační složce státu - Úřad práce v Jičíně. Závěrem je porovnána teorie interního auditu s jeho praktickým výkonem a je vyhodnocena činnost interního auditu a jeho přínos pro organizaci. Hodnocení je provedeno formou sebehodnocení a provedeným dotazníkovým šetřením v rámci organizace - ÚP v Jičíně.
Description
katedra: KPE; rozsah: 90
Subject(s)
audit, internal audit, external audit, internal auditor, compliance audit, system based audit, performance audit, assurance engagement audit, audit evidence, audit procedures, audit risk, audit working papers, audit objective, code of ethics, added value of internal audit, non-statistical sampling, audit plan, management control, peformance standards, charter of internal auditing, act n. 320/2001 sb, audit report, audit, audit interní, audit externí, interní auditor, audit souladu, audit systému, audit výkonu, audit ujišťovací, auditní doklady, auditní postupy, auditní riziko, auditní spis, cíl auditu, etický kodex, přidaná hodnota interního auditu, nestatistický výběr vzorku, plán auditu, řídící kontrola, standardy pro výkon interního auditu, statut interního auditu, zákon o finanční kontrole, zpráva z auditu
Citation
ISSN
ISBN