Principiální testování hydrostatické odolnosti textilií

Abstract
Cílem této bakalářské práce je studie chování laminovaných materiálů při testování hydrostatické odolnosti z lícní i rubní strany, porovnat tyto dvě hodnoty a vyvodit rozdíl mezi výslednými hodnotami. Hydrostatická odolnost je měřena dle české technické normy ČSN EN ISO 811. Textilie - Stanovení odolnosti proti pronikání vody - Zkouška tlakem vody. Tato norma ovšem povoluje měření z obou stran zkušebního vzorku. Proto je potřeba stanovit rozdíl mezi odolností lícní a rubní strany referenčního vzorku. Dále je cílem popsat odlišnost v chování jednotlivých vzorků při zkoušce a najít příčinu rozdílnosti mezi hydrostatickou odolností jednotlivých vzorků. V teoretické části jsou definovány voděodolné materiály, postupy získání voděodolnosti a teoreticky popsána hydrostatická odolnost.V praktické části je popsáno všech šestnáct měřených vzorků. Dále je provedeno měření hydrostatické odolnosti z lícní a rubní strany u všech šestnácti vzorků, kde jsou výsledky statisticky zaznamenány do tabulek a porovnány. Vzorky jsou rozděleny do dvou skupin podle použití laminace na třívrstvé a dvouvrstvé materiály. Ty jsou na závěr mezi sebou porovnávány a jsou zde vyvozené rozdíly.
The aim of this bachelor thesis is to study the behavior of laminated materials in testing of hydrostatic resistance from the front and back sides, compare these two values and deduce the difference between the resulting values. Hydrostatic resistance is measured according to the Czech technical standard ČSN EN ISO 811. Textilie - Stanovení odolnosti proti pronikání vody - Zkouška tlakem vody. However, this standard allows measurements from both sides of the tested material. Therefore, it is necessary to determine the difference between the hydrostatic resistance of the front and back side of the reference textile material. Furthermore, the aim is to describe the difference in the behavior of individual materials during the test and find out the cause of the difference in hydrostatic resistance between individual materials. The theoretical part defines waterproof materials, procedures for obtaining water resistance and theoretically describes hydrostatic resistance.The practical part describes all sixteen measured samples. Next the measurement of hydrostatic resistance from the front and back side is done on all sixteen samples, where the results are statistically recorded in tables and compared. The samples are divided into two groups according to the use of lamination on three-layer and two-layer materials. Finally, they are compared with each other and there are described differences.
Description
Subject(s)
Hydrostatická odolnost, vodní sloupec, hydrofobní membrána, mikroporézní zátěr, laminace, voděodolnost, Hydrostatic resistance, water column, hydrophobic membrane, microporous coating, lamination, water resistance
Citation
ISSN
ISBN