Elektromechanické vlastnosti textilních útvarů se zvýšenou elektrickou vodivostí

Title Alternative:ELECTROMECHANICAL PROPERTIES OF TEXTILE UNITS WITH INCREASED ELECTRICAL CONDUCTIVITY
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This thesis focuses on the study of electromechanical properties of textile formations with increased electrical conductivity. The theoretical part deals with textile materials with enhanced electrical conductivity, which includes electrically conductive fibers and conductive textiles. Mentioned are properties, production and description of metallic and coated fibers, conductive polymer composite fibers, bicomponent fibers, carbon fibers and nanofibers and conductive polymers. The next part of the study describes the possibilities of production of textiles with enhanced electrical conductivity. Further, electrical properties of textiles, textile units of length, the possibility of influencing the electrical conductivity of materials and electromechanical properties of textiles are mentioned. In the practical part of the work there has been studied both linear and planar textile structures. The increase in electrical conductivity was achieved by incorporation of metal staple fibers into yarn structure. Electrical, mechanical and electromechanical properties were studied. The results of electrical, mechanical and electromechanical properties of linear and planar textile units have been evaluated and graphically interpreted. The aim of the work is to determine the suitability of the studied yarns for specific applications, and propose specific functional product containing the studied hybrid yarn.
Tato diplomová práce se zaměřuje na studium elektromechanických vlastností textilních útvarů se zvýšenou vodivostí. V teoretické části práce je pojednáno o textilních materiálech se zvýšenou elektrickou vodivostí, mezi které patří elektricky vodivá vlákna a elektricky vodivé textilie. Zmíněny jsou vlastnosti, výroba a popis kovových i pokovených vláken, vodivých kompozitních polymerních vláken, bikomponentních vláken, uhlíkových vláken a nanovláken i vláken z vodivých polymerů. V další části práce jsou popsány možnosti výroby textilií se zvýšenou elektrickou vodivostí. Dále jsou zmíněny elektrické vlastnosti textilií, délkových textilních útvarů, možnosti ovlivňování elektrické vodivosti materiálů a elektromechanické vlastnosti textilií. V praktické části byly studovány jak délkové, tak i plošné textilní útvary. Zvýšení elektrické vodivosti bylo docíleno zakomponováním staplového kovového vlákna do struktury příze. Byly pozorovány jejich elektrické, mechanické a elektromechanické vlastnosti. Výsledky elektrických, mechanických a elektromechanických vlastností délkových i plošných textilních útvarů byly vyhodnoceny a graficky interpretovány. Cílem práce je určit vhodnost použití studovaných přízí pro konkrétní aplikace a navrhnout konkrétní funkční výrobek obsahující studované hybridní příze.
Description
katedra: KHT; přílohy: 1 x CD ROM; rozsah: 81
Subject(s)
electrical conductivity, electrical resistance, hybrid yarns, electrical properties, electro-mechanical properties, mechanical properties, electrically conductive fibers, metal fibers (metallic filament), elektrická vodivost, elektrický odpor, hybridní příze, elektrické vlastnosti, elektromechanické vlastnosti, mechanické vlastnosti, elektricky vodivá vlákna, kovová vlákna
Citation
ISSN
ISBN