Vliv náboženských skupin na jedince v současné společnosti

Abstract
Bakalářská práce řeší, jaký vliv mají náboženské skupiny na život jedinců v současnéspolečnosti. V teoretické části práce jsou popisovány pojmy a definice, vazby, vztahy a stručný úvod do náboženství v různé době. V praktické části jsou použity metody dotazníku a kazuistiky. Dotazník má za úkol prozkoumat názory jedinců na náboženství a v kazuistikách se zaměřuji na náboženskou organizaci Svědků Jehovových a zjišťuji, jaký vliv má tato organizace na životy jedinců v různých fázích jejich života. Po analýze dat z dotazníku bylo zjištěno, že čím je člověk mladší, jeho zájem o náboženství mizí. Provedeným výzkumem bylo zjištěno, že náboženství má velký vliv na život jedince a ovlivňuje ho v několika aspektech jeho života.
This bachelor's thesis addresses the influence of religious groups on individuals' lives in today's society. The theoretical part of the thesis describes the concepts and definitions, connections, relationships, and a brief introduction to religion at different times. In the practical part, the questionnaire methods and case studies are used. The questionnaire's purpose is to examine individuals' views on religion, and case studies focus on the religious organization of Jehovah's Witnesses and how this organization affects the lives of individuals at different stages of their lives. After analyzing the data from the questionnaire, it was found that the younger a person is, the interest in religion disappears. Research has shown that religion has a great influence on an individual's life and affects him in several aspects of his life.
Description
Subject(s)
Bůh, náboženství, svědkové Jehovovi, víra, vliv, Faith, god, influence, Jehovah's Witnesses, religion
Citation
ISSN
ISBN