Hodnocení švů pletenin po nošení

Abstract
Bakalářská práce se zabývá hodnocením švů pletenin po nošení a navržením vhodné technologie spojování vzhledem k typu pleteniny a výrobku. V rešeršní části je popsána charakteristika pletenin, mechanických vlastností, vhodné technologie a materiály. Experimentální část je zaměřena na zhotovení, testování a porovnání zkušebních vzorků a oděvních výrobků z pletenin. První část je zaměřena na testování nošením a druhá část na laboratorní testování. V poslední části jsou veškeré švy podrobeny obrazové analýze. Na obrazové analýze jsou následně metody nošení.
The bachelor thesis deals with the evaluation of seams of knitted fabrics after wearing and designing suitable technology of joining according to the type of knitted fabric and product.The characterization of knitted fabrics, mechanical properties, suitable technologies and materials are described in the research part.The experimental part is focused on making, testing and comparison of test samples and clothing products from knitwear. The first part is focused on wearing testing and the second part is on laboratory testing. In the last part all seams are subjected to image analysis. Wearing methods are then shown on the image analysis.
Description
Subject(s)
obrazová analýza, pevnost, pletenina, pružnost, stehy, švy, tažnost, duktility, elasticity, image analysis, knit, seams, stitches, strenght
Citation
ISSN
ISBN