Srovnání jazykových prostředků novinových sloupků v denících Právo a Lidové noviny

Title Alternative:Comparison of Language Means of Newspaper Columns between Periodicals Právo and Lidové noviny
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá typickými jazykovými prostředky, které slouží k výstavě novinových sloupků. Je zde uvedena charakteristika novinových sloupků jako specifického publicistického útvaru. Z tohoto důvodu jsou vysvětleny pojmy, jež s tímto oborem bezprostředně souvisí. Dále je představena stručná historie periodik, ze kterých jsou následně převzaty konkrétní texty. V druhé části práce se nachází analýza novinových sloupků vytvořených dvěma různými autory. Výsledné hodnocení, tedy komparace podobností a rozdílů jazykových prostředků, je umístěno v závěru.
This Bachelor thesis deals with typical linguistic means, which are used to build up newspaper columns. The characteristics of newspaper columns as a specific newspaper style is stated. Consequently, the terminology related to this style is explained. Further, the brief history of periodicals is presented, of whom the particular texts are taken. The analyses of newspaper columns created by two different authors are presented in the second part of the thesis. The overall assessment arising from the comparison of the linguistic means, their differencies and similarities, are to be found at the end of the thesis.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN