Současná jazyková komunikace na sociální síti Facebook

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Tato práce se zabývá charakteristickými jazykovými jevy, které lze pozorovat v komunikacina sociální síti Facebook. Demonstrované jevy v této práci se nevztahují na všechny skupinyuživatelů Facebooku, ale vychází z konkrétní diskusní skupiny, kterou představují studentiubytovaní na vysokoškolských kolejích v Liberci. V tomto smyslu se tedy jedná o jazykovoui věcnou analýzu komunikace studentů ve věku cca od 20 do 26 let. Zkoumané jevy jsouzařazeny do příslušné jazykové roviny. Vyskytují se zde jevy morfologické, lexikální,syntaktické, stylistické a grafické. Všechny jevy obsahují úvodní popis toho, jak jsoutvořeny, případně v jakých situacích a za jakým účelem se používají. Kromě popisu zde lzenalézt také různé autentické ukázky, které jsou převzaty z diskusní skupiny na Facebookua které mají vystihovat online komunikaci studentů.
This work deals with the characteristic linguistic phenomena that can be observed incommunication on the social network Facebook. Demonstrated phenomena in this work donot apply to all Facebook user groups, but are based on a specific discussion grouprepresented by students staying in Liberec college campuses. In this sense, therefore, it isa language and factual analysis of the communication of students aged between 20 and 26years. The analyzed phenomena are categorized into the appropriate language plane. Thereare morphological, lexical, syntactic, stylistic and graphic phenomena. All the phenomenacontain an initial description of how they are formed, or in what situations and for whatpurpose they are used. In addition to the description, we can also find a variety of authenticexamples that are taken from a newsgroup on Facebook and are meant to capture students'online communication.
Description
Subject(s)
jazyk, komunikace, studenti, sociální síť, Facebook, internet, language, communication, students, social network, Facebook, internet
Citation
ISSN
ISBN