Porovnání celoživotního cyklu vozidla s různými typy pohonů

Abstract
Tato diplomová práce využívá emisní kritéria k posouzení celoživotního cyklu různých typů vozidel. Specifickými objekty jsou zde automobily s elektromotory a automobily se spalovacími motory, ve kterých mají podobné o technickém údaje za účelem co nejobjektivněji posoudit trend používání elektromobilů v budoucnu. Pro simulaci jízdy (jízdních homologačních cyklů) byl využit software Ignite od firmy Ricardo, který simuloval časový průběh aktuální spotřeby paliva u koncepce vozidla se spalovacím motorem, popř. elektrické energie z baterie u varianty elektrického vozidla. Následně tyto spotřeby byly přepočítány na produkci emisí CO2. Tato práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části jsou popsány obecné znalosti týkající se tématu. Jsou zde vysvětleny zejména pojmy cradle - to - grave, well - to - tank, tank - to - wheel a také přehled pohonu pomocí spalovacího motoru a elektromobilního pohonu. Poslední bude představit software Ricardo Ignite, který slouží k simulaci a měření parametrů při provozu na zadanou ujetou vzdálenost. V experimentální části jsou pomocí software Ignite k vytvořeným simulačným modelům pro porovnání zadané naměřené trasy (každodenní cesta z domu na pracoviště a naopak) a odtud doporučení vhodnější koncepce pohonu automobilu z hlediska ekonomických nároků a také z hlediska produkce emisí CO2.
This thesis uses emission criteria to assess the life cycle of different types of vehicles. Specific objects here are cars with electric motors and cars with internal combustion engines, in which they have similar technical data in order to assess the trend of using electric cars in the future as objectively as possible. On the other hand, using Ricardo Ignite software to simulate both variant drives to accurately determine the emissions while driving and also the fuel consumption of each vehicle in fact and thus make the right choice. This work is divided into two parts. The theoretical part describes the general knowledge related to the topic. In particular, the terms cradle - to - grave, well - to - tank, tank - to - wheel are explained, as well as an overview of combustion and electric vehicle. The second part will be an overview of Ricardo Ignite software, which is used to simulate and measure parameters during operation on a specified distance. In the experimental part, using the Ignite software to create simulation models for comparing the specified measured route (daily journey from home to the workplace and vice versa) and hence recommendations are more suitable concept of car propulsion in terms of economic demands and also in terms of CO2 emissions.
Description
Subject(s)
Celoživotní cyklus, Od kolébky do hrobu, Od zdroje energie po nádrž (baterii) vozidla, Od nádrže vozidla po jeho kola, Lifetime cycle, Cradle to grave, Well to tank, Tank to wheel
Citation
ISSN
ISBN
Collections