Kriminalita dětí staršího školního věku

Title Alternative:Delinquency of Older School Children
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bachelor thesis entitled Delinquency of older school children deal with the causes and incidence of socio-pathological phenomena in this age group. Its aim was to characterize the issue of crime school children, determine the cause of pathological behaviour and to clarify offenses and crimes, which this age group commits most often.In the theoretical part, the characteristic of older school age was processed in terms of psychology and emotional disturbances by using professional resources. There were reported crime problems of children and adolescents in the context of the current social situation and in terms of legislation in the theoretical part.In the practical part, the crime experience of 184 pupils attending the 8th and 9th years of four different elementary schools were detected by questionnaire. There were examined the most common manifestations of pathological behaviour of surveyed students, their social background and the content of leisure activities.The results were recorded in charts and tables and then they were evaluated. The proposed measures were recommended on the basis of the established facts, especially in preventing youth crime.
Bakalářská práce s názvem Kriminalita dětí staršího školního věku se zabývala příčinami a výskytem sociálně patologických jevů u této věkové skupiny. Jejím cílem bylo charakterizovat problematiku kriminality dětí staršího školního věku, zjistit příčiny patologického chování a objasnit, kterých přestupků a trestných činů se tato věková skupina nejčastěji dopouští.V teoretické části byla pomocí odborných zdrojů zpracována charakteristika staršího školního věku z hlediska psychologie a etopedie. Dále zde byla popsána problematika kriminality dětí a mladistvých v souvislosti se současnou společenskou situací a z hlediska legislativy.Praktická část zjišťovala pomocí dotazníku zkušenosti 184 žáků 8. a 9. ročníku 4 různých základních škol s trestnou činností. Dále zkoumala nejčastější projevy patologického chování dotazovaných žáků, jejich sociální zázemí a náplň volnočasových aktivit.Výsledky byly zaznamenány do grafů a tabulek a následně vyhodnoceny. Na základě zjištěných skutečností byla vyslovena navrhovaná opatření zejména v oblasti prevence kriminality mládeže.
Description
katedra: KSS; přílohy: CD,; rozsah: 59 s.
Subject(s)
juvenile delinquency, older school age children, offenses, crimes, criminal activity, socio-pathological phenomena, crime prevention, socio-culturally disadvantaged environment, family background, leisure activities, questionnaire survey, respondents, reference age group, interviewed students, elementary school, kriminalita mládeže, děti staršího školního věku, přestupky, trestné činy, protizákonná činnost, sociálně patologické jevy, prevence kriminality, sociokulturně znevýhodněné prostředí, rodinné zázemí, volnočasové aktivity, dotazníkové šetření, respondenti, sledovaná věková skupina, dotazovaní žáci, základní školy
Citation
ISSN
ISBN