Vliv konstrukce tkaniny na deformaci multifilu v průřezu

Abstract
V diplomové práci je sledován zejména vliv dostavy útku na deformaci multifilu v průřezu. Rovněž je hodnocen vliv vazby tkaniny a zákrutu niti na změnu průřezu multifilu ve vazném bodu tkaniny. V rešeršní části práce jsou definovány základní veličiny popisující ,,volnou'' nit. Také je proveden popis zdeformované niti včetně geometrických hypotéz. Dále jsou charakterizovány konstrukční parametry tkaniny, kterými je deformace multifilu v průřezu ovlivněna a parametry tkanin ovlivněné deformací multifilu v průřezu. V závěru rešeršní části jsou popsány metody praktického měření a vyhodnocování deformace průřezu nití.Experimentální část obsahuje přehled všech experimentálních tkanin použitých k vyhodnocování, popisuje způsob vyhodnocování deformace multifilu pomocí analýzy měkkých příčných řezů tkaninou a konstrukci grafu závislosti rozšíření na stlačení zploštělého multifilu. Z grafu lze odhadnout, podle které z hraničních hypotéz se multifil přibližně deformuje. V praktické části práce taktéž probíhá snaha aproximovat tvar zdeformovaného multifilu podle apriorních geometrických tvarů.Výsledky jsou presentovány v grafech a tabulkách a nakonec je zhodnocen vliv dostavy útku na deformační parametry multifilu. Nakonec je hodnocen vliv vazby na bezrozměrné parametry multifilu a vše je v závěru práce zrekapitulováno.
The diploma thesis mainly monitors an influence of weft density on a multifilament's cross cut deformation. An influence of woven fabric weave and yarn twist on multifilament's cross cut change in fabric's binding point is evaluated. In the research section of the diploma thesis, basic quantities describing free yarn are defined. Description of deformed yarn including geometrical hypothesis is also mentioned. Construction parameters of woven fabric such as multifilament's cross cut deformation and woven fabric parameters influenced by multifilament's cross cut deformation are characterized as well. In the conclusion of the research section of the di-ploma thesis, the methodology of experimental measurement and yarn cross cut deformation evaluation are described. The experimental section of the diploma thesis contains an overview of all woven fabrics used in the experiment, describes the means of evaluation of multifilament's deformation using the woven fabric soft cut analysis as well as the construction of a chart of dependence of expansion on compression of flattened multifilament. Using the chart, it is possible to estimate according to which hypothesis the multifilament deforms. An effort to approximate the shape of deformed multifilament according to a priori geometrical shapes. The results are presented in charts and tables. Finally an influence of weft density on parameters of deformation of multifilament as well as an influence of woven fabric weave on dimensionless parameters of multifilament is evaluated. The gained knowledge and results are recapitulated in the conclusion.
Description
Subject(s)
Deformace příčného řezu, multifil, vazný bod, vazba tkaniny, dostava útku, tkanina, Cross-cut deformation, multifilament yarn, binding point, fabric weave, weft density, woven fabric
Citation
ISSN
ISBN