Připravenost mateřských škol pro vzdělávání dětí se sluchovým postižením

Abstract
Bakalářská práce se zabývá připravenosti běžných mateřských škol a jejich pracovníků pro vzdělávání dětí se sluchovým postižením. Cílem je popsat připravenost mateřských škol pro vzdělávání dětí se sluchovým postižením v České republice a v Ukrajině, a také zjistit, jak se liší výchova a vzdělávání dětí se sluchovým postižením v těchto zemích. Tato práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a empirickou. Teoretická část se zabývá základními pojmy týkající se poruchy sluchu jako celku. Empirická část bakalářské práce je realizována na základě kvantitativního průzkumu pomocí dotazníků vyplněných pedagogy klasických MŠ z těchto dvou zemí. Představeny jsou výsledky průzkumu a zároveň odpovědi na hlavní průzkumné otázky bakalářské práce.
The bachelor's thesis deals with the preparedness of ordinary kindergartens and its staff for the education of children with hearing impairment. Its aim is to describe the readiness of kindergartens for the education of children with hearing impairments in the Czech republic and Ukraine, as well as to find out how the upbringing and education of children with hearing impairments differs in these countries. This work is divided into two parts: theoretical and empirical. The theoretical part deals with the basic concepts relating to hearing impairment as a whole. The empirical part of the bachelor thesis is realized on the basis of quantitative research using questionnaires filled by teachers of classical kindergartens from these two countries. The results of the survey and the answers to the main research questions of the bachelor thesis are presented.
Description
Subject(s)
sluchové postižení, výchova dětí se sluchovým postižením, děti se sluchovým postižením v ČR, děti se sluchovým postižením na Ukrajině, integrace, inkluze, předškolní věk, sluchadla, kompenzační pomůcky
Citation
ISSN
ISBN