Zhodnocení turistického potenciálu Semilska

Abstract
V úvodu se tato bakalářská práce zaměřuje na obecné představení cestovního ruchu a jeho základních pojmů. Následuje představení vybrané oblasti Semilska pomocí základní geografické charakteristiky. Práce klade důraz na jednotlivé faktory cestovního ruchu. Jedná se o lokalizační, realizační a selektivní faktory. Důležitou součástí práce jsou data s návštěvností vybraných turistických cílů. Praktická část je zaměřena na rozhovory s místními aktéry rozvoje cestovního ruchu. Všichni tito aktéři mají v cestovním ruchu Semilska jiný význam. V poslední části práce autor jednotlivě hodnotí rozhovory a všechna nasbíraná data. Následuje finální vyhodnocení turistického potenciálu Semilska.
In the introduction, this bachelor thesis focuses on the general introduction of tourism and its basic concepts. This is followed by an introduction of the selected area of Semily region using basic geographical characteristics. The thesis emphasizes the different factors of tourism. These are locational, implementation and selective factors. An important part of the thesis is the data with visitation of selected tourist destinations. The practical part focuses on interviews with local actors of tourism development. All these actors have different importance in the tourism of Semily region. In the last part of the thesis the author individually evaluates the interviews and all the collected data. This is followed by a final evaluation of the tourism potential of Semily.
Description
Subject(s)
Cestovní ruch, Semilsko, rozhovor, potenciál, návštěvnost
Citation
ISSN
ISBN