Marketing Ekonomické fakulty zaměřený na navazující magisterský studijní program Ekonomika a management

Title Alternative:Marketing of the Faculty of Economics focused on consequential Master Studies - Economics and Management.
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
V předložené diplomové práci se pojednává o marketingu Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci. Součástí práce jsou teoretická východiska, která popisují systém školního marketingu, jeho průběhu, cílů a tržního pohledu na vysoké školství. Jsou zde mapovány jednotlivé faktory a účastníky marketingu. Práce je rozdělena do několika částí. Úvodní část popisuje vztah mezi marketingem a vysokým školstvím. Následující část je zaměřena na důležitý mezník v oblasti terciálního vzdělávání a to na Boloňský proces. V praktické části je charakterizována Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, analyzován současný stávající stav a vlastní výzkum mezi uchazeči o studium. Dále je prezentována strategie fakulty, cíle a atributy vedoucí k naplnění vize marketingové strategie. Práce je zakončena vlastním hodnocením daných zjištěných skutečností a návrhy na zlepšení dnešní situace v oblasti marketingových nástrojů a strategie.
The presented thesis Marketing of the Faculty of Economics focused on consequential Master Studies - Economics and Management is about the marketing concept of the Technical University in Liberec. The main goal of this thesis is to furnish a comprehensive description of the theoretical basis, which describe the system of the school system, its developments, goals and the view of the market in the academic educational system. The thesis is divided into several chapters with many subsection. The first chapter provides a description of the relation between marketing and the academic educational system. The second chapter describes an important mereston such as the Bologna process. The practical part of this thesis focuses on the Technical University in Liberec, analyzes the current status and provides my own research among the applicants intending to study here. The following chapter presents the strategy of the Faculty of Economics, goals and atributes, which are leading to the completion of the vision in the marketing strategy. The thesis ends with the evaluation of the found existing reality and offers the proposal for an improving of the current situation in the area of marketing resources and the strategy.
Description
katedra: KMG; rozsah: 116 s, 6 s obr. příloh
Subject(s)
marketing, vysoká škola, trh, konkurence, marketingový výzkum, marketing, university, market, competition, marketing research
Citation
ISSN
ISBN