Komunikace mezi školou a rodinou v základním vzdělávání

Abstract
Diplomová práce "Komunikace mezi rodinou a školou v základním vzdělávání" zkoumá, jaké formy komunikace a spolupráce rodičům a žákům české školy nabízí. Zabývá se správnou komunikací učitelů s rodinou. Zkoumá také chyby, kterých se v komunikaci obě strany dopouští a jak se těmto chybám vyvarovat. V práci také najdeme, jak by měla vypadat dobře vedená třídní a konzultační schůzka. Cílem výzkumné části práce je prozkoumat, jak je vedena komunikace a spolupráce školy a rodiny na základních školách různého typu. Je pravděpodobné, že alternativní a inovativní školy vedou komunikaci a spolupráci s rodiči kvalitněji a kladou na její důležitost větší důraz. Spokojené všechny účastníky komunikace, tedy učitele, rodiče a žáky, najdeme na těch školách, jejichž pedagogický sbor si je vědom toho, jak je nesmírně důležité dobře vycházet s rodiči svých žáků, vést s nimi kvalitní komunikaci a maximálně spolupracovat. Ke sběru dat je zvolen kvantitativní výzkum s využitím dotazníkové metody. Dotazníky jsou celkem tří. Jeden je určený učitelům základních škol. Druhý rodičům žáků, kteří do škol dochází. A třetí je určen žákům.
Thesis "Communication between family and school in basic education" researches, what forms of communication and cooperation can czech schools offer to parrents and students. It studies correct communication of teachers with parrents. The thesis studies common mistakes on both sides and how to avoid them. Additionaly it includes, how a well led class and consultational meeting should look. The goal of the research part of the thesis is to look into how communication and cooperation between school and family at basic schools of different types. It is likely, that alternative and innovative schools handle communication and cooperation with parrents much more effectively and focus on it more. Sattisfied users, meaning teachers, parrents and students, are usualy found at those schools, whose pedagogical staff is aware of, just how important it is to stay on good terms with the parrents of their students and be able to lead quality communication while also cooperating with them as much as possible. Questionaire method along with quantitive research is used to collect data. There are three questionaires in total. First is meant for basic education teachers. Second for parrents of students, who attend such schools. The third is meant for students.
Description
Subject(s)
základní vzdělávání, rodina, učitel, žák, komunikace, spolupráce, třídní schůzky, konzultační schůzky, chyby v komunikaci, výchovné styly, učební styly, česká republika, alternativní školy, inovativní školy
Citation
ISSN
ISBN