Školní zralost

Title Alternative:School Maturity
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývala problematikou školní zralosti u dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Jejím cílem bylo zjistit, jaká je připravenost dětí na školní docházku a jaká je nejproblematičtější oblast školní zralosti. Práci tvořily část teoretická a praktická. Teoretická část definuje předškolní období a popisuje, co by mělo dítě před zahájením povinné školní docházky zvládat v jednotlivých oblastech. Zabývá se také odkladem školní docházky. Praktická část zjišťovala pomocí Jiráskova orientačního testu školní zralosti, jaká je připravenost 35 dětí na školní docházku. Nejvíce dětí dosáhlo výsledků průměrných, což potvrzuje kvalitu samotného testu. Praktická část dále zjišťovala pomocí dotazníku, distribuovaného do mateřských škol na Liberecku, jaká je nejproblematičtější oblast školní zralosti. Velikost výzkumného vzorku byla 255 dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Potvrdily se oba předpoklady: 1. Narušená komunikační schopnost je častější než nezralost v sociální oblasti. 2. Oblast grafomotoriky je lépe rozvinuta u dívek než u chlapců.  Nejproblematičtější oblastí školní zralosti je pozornost a soustředění. Jako názorná ukázka individuality každého dítěte byly uvedeny čtyři kazuistiky dětí s odkladem školní docházky. U každého dítěte jsou porovnány výkony v Jiráskově testu rok po sobě a vypracovaný individuálně vzdělávací plán. Zjištění vyústila v konkrétní navrhovaná opatření v oblasti domácí přípravy dětí před zahájením povinné školní docházky. Za největší přínos práce lze považovat zjištění, že pro důkladnou přípravu dítěte na školní docházku nestačí pouze navštěvovat mateřskou školu, ale věnovat se dětem také doma zejména stimulovat soustředění, rozvíjet řeč a grafomotoriku. 
Description
74 s., 2 s. příl. :tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
school readiness, preschool children, školní zralost, děti předškolního věku
Citation
ISSN
ISBN