Hodnocení managementu vlhkosti tkanin

Abstract
Cílem diplomové práce je analýza a zhodnocení vlivu parametrů tkaniny (vazby a dostavy) na schopnosti managementu vlhkosti tkaniny. V rešeršní části práce jsou uvedeny poznatky o šíření vlhkosti v textilii, transportních jevech tkanin a jejich teoretické vysvětlení. Součástí je také charakteristika používaných testů pro hodnocení šíření vlhkosti v textilii. Experimentální část se zabývá stanovením plošné nasákavosti tkanin v závislosti na dostavě, vazbě a materiálu. Teoretické vysvětlení je aplikováno na experimentální tkaniny a porovnáno s naměřenými hodnotami. Dále je sledován vliv vazby, dostavy a materiálu na šíření vlhkosti v tkaninách.
The main objective of this thesis is to analyse and evaluate influence of textile parameters on moisture management properties on woven textiles. Research part of the thesis describes characteristics of moisture transport and distribution through textiles and its theoretical explanation. The experimental part is dedicated to determination of surface water absorption of fabrics depending on weft density, weave and material. Theoretical explanation is applied to the experimental fabrics and compared with the measured values. Furthermore, the influence of structure, weave, weft density and used material on the moisture in the fabric is evaluated.
Description
Subject(s)
distribuce vlhkosti, vzlínavost, plošná nasákavost, tkanina, vazba, moisture distribution, wicking, surface water absorption, woven fabric, weave type
Citation
ISSN
ISBN