Interní a externí audit ve vybrané firmě

Title Alternative:Internal and External Audit in a Chosen Company
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The aim of the thesis is to compare an internal and external audit and to find out differences that make them distinguished from each other. There is a similar methodology in both types of audit, on the other hand there is a different legislation, aim and function and also both auditors are not demanded to have the same qualification. The thesis is divided into six topical ranges. The first part describes a historical development of audit and its aim. The second chapter follows the common features of both audits, such as observance of ethical code. The third chapter analyses an internal audit as itself and its process. In the next chapter there is a description of an external audit, its aims and process as well. And the fifth chapter summarizes two previous parts as it defines the essential differences between internal and external audit. The last section is an analysis of differences in testing while both audits are being performed. The analysis includes a deficiency notifications with their improvement suggestions and final evaluation.
Cílem této diplomové práce je provést komparativní analýzu interního a externího auditu a vymezit rozdíly, kterými se od sebe odlišují. Oba typy auditů totiž používají velmi podobnou metodologii, vyznačují se však jinou právní úpravou, cílem a jejich posláním, také požadavky na odbornou způsobilost interního a externího auditora jsou různé, apod. Práce je tématicky rozdělena do šesti částí. První část popisuje historický vývoj auditu a jeho cíl. Druhá kapitola se věnuje společným znakům, jakými je dodržování etického kodexu. Ve třetí kapitole je analyzován interní audit a jeho průběh. V další kapitole je uveden popis externího auditu, cíle a průběh. A pátá kapitola shrnuje dva předchozí oddíly a definuje základní rozdíly mezi interním a externím auditem. V závěrečné části je provedena analýza rozdílů v testování během interního a externího auditu. Součástí analýzy je i vymezení nedostatků zjištěných během auditu s návrhem na jejich řešení se závěrečným zhodnocením.
Description
katedra: KFÚ; rozsah: 84 s.
Subject(s)
audit, auditor, comparison, essential differences, financial reports, analysis, efficiency, audit methodology, liabilities, control, laws, audit, auditor, komparace, zásadní rozdíly, finanční výkazy, analýza, efektivita, auditní metodologie, závazky, kontrola, zákony
Citation
ISSN
ISBN