Sexuální zneužívání dětí

Title Alternative:Children Sexual Abuse
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tématem bakalářské práce je vyskytující se fenomén posledních desetiletí, který je závažným patologickým jevem společnosti "Sexuální zneužívání dětí". Toto téma je stále více sledováno a diskutováno. Práce je zaměřena na problematiku sexuálně zneužívaných dětí v rámci rodiny. V teoretické části je věnována pozornost především charakteristice sexuálního zneužívání, pojmům, formám, prevenci, krizové intervenci v transformaci systému práce s ohroženými dětmi a rodinami. Empirická část práce se zabývá průzkumem sexuálního zneužívání dětí v rámci rodiny a zneužívajícími blízkými osobami na okrese Litoměřice v období 2004 až 2008 v porovnání s Českou republikou. Nedílnou součástí této praktické části je poskytování intervence oddělení sociálně-právní ochrany dětí.
This bachelor´s thesis deals with the phenomenon that has been occurring over the last decades as a serious pathological feature in the society, children sexual abuse. This subject has been more and more monitored and discussed. The thesis focuses on the issue of sexually abused children within their families. The theoretical part treats in the first place the characteristics of sexual abuse, terms, forms, prevention, and the crisis intervention in the transformation of the system of work with at-risk children and families. The empirical part of the thesis deals with the survey of child sexual abuse within the family and by abusive close persons in the Litoměřice district between the years 2004 and 2008 in comparison with the Czech Republic. The intervention provided by the social and legal child protection department is an integral part of this practical section.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD; rozsah: 66
Subject(s)
dítě, dysfunkční rodina, incest, interdisciplinární přístup, intervence, oběť, osvětová činnost, pachatel, právo, prevence, priority koncepce, profesní skupiny, rodina, sexuální zneužívání, sociální pracovník, syndrom, zneužívající rodič, child, dysfunctional family, incest, interdisciplinary approach, intervention, victim, popular education, delinquent, law, prevention, concept priorities, professional groups, family, sexual abuse, social worker, syndrome, abusive parent
Citation
ISSN
ISBN