Péče o žáky se specifickou poruchou učení na základní škole

Title Alternative:Care of students with specific learning disorders at primary school
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývala problematikou péče o žáky se specifickou poruchou učení, integrací a vycházela z současného stavu. Jejím cílem bylo zjistit a analyzovat kvality úrovně péče na základních školách o děti s diagnostikovanou specifickou poruchou učení v regionu Litoměřic. Dosažení cíle byla teoretická i praktická znalost problematiky péče o děti s specifickou vývojovou poruchou učení. Práci tvořily dvě stěžejní oblasti. Jednalo se o část teoretickou, která pomocí zpracování literárních zdrojů objasňovala specifické poruchy učení, integraci, legislativu a reedukaci specifických vývojových poruch učení. Praktická část zjišťovala pomocí nestandardizovaného dotazníku postoje a názory učitelů základních škol, které se úzce vztahují k integraci. Výsledky ukázaly na úroveň péče na litoměřických základních školách a vyúsťovaly v konkrétní navrhovaná opatření směřovaná k institucím k pedagogům a k rodičům dětí se specifickou poruchou učení. Za největší přínos práce vzhledem k řešené problematice bylo možné považovat zmapování kvality úrovně péče o děti se specifickými poruchami učení na základních školách v litoměřickém regionu, jak pedagogové a rodiče vnímají specifické poruchy učení v oblasti školního výkonu, systému reedukace při výchovně vzdělávacím procesu v základní škole a přínos vzájemné spolupráce škola - učitel - žák - rodiče. Text je doplněn tabulkami a grafy, které dokreslují pohled na sledovanou problematiku.
Baccalaureate work deals with problems care of specific learning disordered pupils, integration and emanated from contemporary state. Its aim was to find out and analyze qualities of care levels on basic schools about children with diagnosed specific learning disorder in Litomerice region. Purpose achievement was theoretical and practical knowledge about child welfare with specific evolutionary learning disorder problems. Work formed two pivotal areas.It dealt about theoretical part, which by the help of processing literary sources brings out specific learning disturbances, integration, legislature and reedukacion of specific evolutionary learning disorder. Practical part investigates by the help of no standardized questionnaire the bearings and views of basic schools teachers, which nearly relate to integration. Results showed on care level on basic schools in Litomerice and leaded in concrete suggested procuration, oriented to institutions to pedagogues and to specific learning disordered children´s parents. Behind biggest work contribution appearance to buckthorn problems was possible rate as charted qualities levels of specific learning disorder child welfare on basic schools in region litoměřice how do pedagogues and parents perceive specific studies disturbances in the school achievement area, system of reeducation at educational process in primary school and the contribution of mutual cooperation school - teacher - pupil - parents. Text is supplemented table and graph, which etch the view of tracked problems.
Description
katedra: KSS; přílohy: 11 - příloh, 1 CD ROM; rozsah: 90 s. 28 s. obr. příloh
Subject(s)
specifické poruchy učení, dyslexie, dyskalkulie, diagnostika specifických poruch učení, legislativní rámec specifických poruch učení, integrace žáků se specifickou poruchou učení, spolupráce s rodinou, individuálně vzdělávací plán, specific learning disorder, wordblindness, dyscalculia, diagnostics specific learning disorders, legislative frame specific learning disorders, integration specific learning disordered pupils, cooperation with family, individual educational plan
Citation
ISSN
ISBN