Termodynamický návrh a optimalizace Organického Rankinova Cyklu (ORC)

Title Alternative:Thermodynamics design and optimization of Organic Rankine Cycle (ORC)
Abstract
Diplomová práce se zaměřuje na optimalizaci provozních parametrů Organického Rankin - Clausiova cyklu (ORC), pracujícího s organickým chladivem R134a. V rámci práce je sestaven virtuální model reálného ORC cyklu v prostředí MatLab, kde parametry virtuálního modelu přesně odpovídají parametrům referenčního reálného cyklu. Na virtuálním modelu jsou provedeny analýzy citlivosti vstupních parametrů cyklu na účinnost cyklu a také na velikosti některých komponent cyklu. V úvodu je vysvětlen základní princip ORC. Následně jsou uvedeny tlakové ztráty, které mohou v oběhu vzniknout a možnosti zvyšování tepelné účinnosti cyklu. Dále jsou popsány základní principy jednotlivých komponent ORC. Součástí popisu jsou i konkrétní provozní a technické parametry cyklu. Další část je zaměřena na sestavení fyzikálních modelů jak samotného ORC cyklu, tak jeho některých komponent. Fyzikální modely zahrnují termodynamický výpočet cyklu a výpočet velikosti tepelných výměníků. V další části je popsán vlastní postup a nastavení výpočtu v prostředí MatLab a implementace počátečních a okrajových podmínek. Následující část představuje analýzu cyklu na změny provozních parametrů. Jsou zde vykresleny vypočtené průběhy velikostí teplosměnných ploch, tepelných účinností a tepelných výkonů v závislosti na zvolených parametrech. Vybrané průběhy jsou dále porovnány s referenčními průběhy získanými na reálném referenčním cyklu. Dle vypočtených průběhů jsou odhadnuty optimální provozní parametry reálného ORC, které jsou později diskutovány v ekonomickém zhodnocení návratnosti vložených investic.
Description
86 stran, 11 stran příloh :ilustrace (některé barevné), tabulky, grafy +1 CD-ROM
Subject(s)
mechanical engineering, strojní inženýrství
Citation
ISSN
ISBN
Collections