Aplikace pro podporu výpočtu příkonu efektivní dávky radionuklidů

Abstract
Bakalářská práce si klade za cíl vytvoření aplikace pro výpočet příkonu efektivní dávky radionuklidů. V úvodu práce je provedena analýza výpočtů a teoretické seznámení se se šířením radionuklidů v biosféře a jejich dopadu na člověka. Pro potřeby bakalářské práce jsou předpokládány 3 cesty kontaminace inhalace, ingesce a zevní ozáření. Další krok se věnuje vhodnému návrhu databázové struktury pro evidenci nezbytných dat pro potřeby výpočtu, která je naplněna reálnými daty z oficiálních zdrojů. Následuje návrh a realizace aplikace samotného výpočtu. Výsledkem bakalářské práce je ucelená aplikace pro zjednodušený výpočet příkonu efektivní dávky využitelná pro predikci šíření a vlivu radionuklidů na okolí. Aplikace bude umožňovat modulární a interaktivní nastavení parametrů pro výpočet, ať už se jedná o cesty kontaminace nebo definice chování pozorovaného jedince na kontaminovaném území.
The aim of this bachelor thesis is to create an application for calculation of the effective dose of radionuclides. First part of this thesis is an analysis of necessary calculations and theoretical acquaintance with spreading of radionuclides in the biosphere and their impact on humans. This thesis assumes three ways of contamination inhalation, ingestion and external irradiation. In the next step, a suitable database structure was designed for storing data necessary for calculations and filled with real data from official sources. The output of this bachelor thesis is a complete application for simplified calculation of effective dose usable for prediction of spreading and impact of radionuclides on the environment. This application allows modular and interactive setting of parameters for calculations which includes pathways of contamination or definition of the behavior of the observed person in the contaminated area.
Description
Subject(s)
Radionuklid, Kontaminace, Příkon efektivní dávky, Hlubinné úložiště, Python, Tkinter, Radionuclide, Contamination, Effective dose, Deep storage, Python, Tkinter
Citation
ISSN
ISBN