Systém pro poloautomatické zpracování videonahrávek pořadů

Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením uživatelský přívětivého softwaru pro analýzu a zpracování videonahrávek pořadů. Dále obsahuje algoritmy pro detekci tváří, textů a identifikaci osob. Systém je psán v jazyce C# a Python. Jedná se o WPF aplikaci. Jazyk C# zde převážně funguje jako prostředník mezi vzhledem a zprostředkovává komunikaci s Pythonem, ve kterém jsou za pomocí knihoven DLIB a OpenCV implementovány algoritmy pro detekci a identifikaci tváře. Optické rozeznávání znaků je implementováno pomocí knihovny Tesseract OCR a jedná se o Wrapper pro C#. Vytvořený systém pak tedy umožňuje rozsáhlou video expertizu.
This thesis is about creation of user-friendly software for analysis and processing of video recordings. It includes face, text and person identification algorithms. The system is written in C# WPF and Python. C# language mainly acts as a middleman between user interface and mediates communication with Python, using algorithms for detection and identification of faces using DLIB and OpenCV libraries. Optical Character Recognition is implemented using the Wrapper Tesseract OCR library for C#. The created system then allows extensive video analysis.
Description
Subject(s)
video abstrakt, detekce tváří, identifikace osob, optické rozpoznávání znaků, C#, Python, Dlib, OpenCV, Tesseract OCR, video abstract, face detection, face recognition, optical character recognition, C#, Python, Dlib, OpenCV, Tesseract OCR
Citation
ISSN
ISBN