Tvorba 3D modelů kostí zpracováním obrazových dat CT a MR

Title Alternative:Creation of bones models by treating image CT and MR dates
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-12-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem diplomové práce je tvorba 3D modelů kostí zpracováním obrazových dat CT a MR. V jejím úvodu je popsán současný stav řešení problému. Další její část je zaměřena na seznámení se s technologií pořizování CT a MR snímků, s jejím vývojem, členěním a možnostmi využití. Práce rovněž hovoří o digitalizovaném obrazu, zejména o formátu DICOM, ve kterém jsou snímky z CT a MR uloženy, a základních metodách zpracování obrazových dat. Jsou v ní popsány metody segmentace, pomocí nichž je možné rozlišit kosti od měkké tkáně. Jde o metody adaptivního prahování Chow a Kaneko, Otsu, lokálního prahování a algoritmus Niblack. Následuje popis postupu tvorby 3D modelů kostí a způsob, jak tyto segmentované modely připravit pro jejich další zpracováni metodou konečných prvků. Pro poloautomatickou tvorbu 3D modelů kostí bylo v prostředí Matlab\regm{} vytvořeno jednoduché grafické uživatelské rozhraní (GUI) umožňující prohlížení snímků, provádění jejich segmentace a ukládání výstupů do souborů.
The aim of this thesis is creation of the 3D bones models by processing CT and MR data. The theoretical part consists of description current way of a data processing. There is also a part considering technology of CT and MR charts enrolling, their evaluation, classification and their possibility of utilization. The digitalizing of a screen, mainly DICOM format, is also mentioned. CT and MR charts are saved in this format. Theoretical part ends with a characterization of basic methods of screen data processing. There are described methods of segmentation used for distinction of bones and tissue. Such as adaptive thresholding Chow a Kaneko, Otsu, local thresholding and algorithm Niblack. A theoretical part is followed by description of the 3D bones models creation and their set up for subsequent processing via Finite element method. For a semi-automatic creation of the 3D bones models was prepared a simple graphical user interface (GUI). The graphical user interface allows viewing of charts, performing their segmentation and saving outputs to files.
Description
katedra: RSS; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 67 s.
Subject(s)
ct and mr charts, dicom, bones segmentation, adaptive thresholding, 3d bones models, ct a mr snímky, dicom, segmentace kostí, adaptivní prahování, 3d modely kostí
Citation
ISSN
ISBN