Rozvoj čtenářské gramotnosti prostřednictvím současné literatury pro děti a mládež

Abstract
Diplomová práce je zaměřena na problematiku rozvoje čtenářské gramotnosti na 1.stupni základní školy. V teoretické části jsou vymezeny pojmy čtenářská gramotnost,motivace, vztah čtenářství a samostatného myšlení.V praktické části jsou realizovány formou projektu lekce, v nichž je kladendůraz na prožitek a které jsou koncipovány tak, aby vedly k osvojování čtenářskýchdovedností, k výběru vhodných strategií, ale především, aby v dětech vzbudily chuťčíst. K tvorbě práce byly využity texty současných autorů literatury pro děti a mládež.
The diploma thesis is focused on the development of reading literacy at the 1st stage ofprimary school. The theoretical part defines the concepts of reading literacy, motivation,the relationship between reading and independent thinking.In the practical part, lessons are realized in the form of a project, in which theemphasis is on experience and which are designed in this way, to lead to the acquisitionof reading skills, to the selection of appropriate strategies, but above all to arousechildren's desire to read. The texts of contemporary authors of literature for children andyouth were used to create the work.
Description
Subject(s)
Čtenářská gramotnost, čtení, samostatné myšlení, motivace, prožitek, práce s textem, Reading literacy, reading, independent thinking, experience, work with text
Citation
ISSN
ISBN