Intenzifikace bakteriálního růstu na nanovlákenných sítích s využitím externích magnetických polí

Abstract
Práce se zabývá využitím (elektro)magnetického pole a nanovlákenných nosičů biomasy v biologickém hybridním reaktoru. Hlavním cílem je intenzifikovat bakteriální růst a tvorbu biofilmu na nanovlákenných nosičích za pomoci magnetického pole. Vliv magnetického pole je sledován pomocí obrazové analýzy mikroskopických snímků nosiče, pořízených optickým a fluorescenčním mikroskopem; měřením koncentrací degradovaných substrátů a stanovením sušiny a proteinů bakteriální populace. Pro práci je využita bakterie Rhodococcus erythropolis adaptovaná na vyšší koncentrace fenolu. Experimenty byly provozovány jako semikontinuální průtokové bioreaktory se stejným typem nanovlákenného nosiče, kde byly porovnávány reaktory s různým typem magnetického pole oproti kontrolnímu reaktoru, který nebyl vystaven magnetickým polím.
The thesis deals with the use of electromagnetic field and nanofibrous biomass carriers in the biological hybrid reactor. The main goal is to intensify bacterial growth and biofilm formation on nanofibrous media using a magnetic field. Magnetic effects are monitored by image analysis of images taken with an optical and fluorescence microscope. By measuring the concentrations of degraded substrates and determining the dry matter and proteins of the bacterial population. The Rhodococcus erythropolis bacterium adapted to phenol is used for the work. The experiments were run as semicontinuous flow bioreactors with the same type of nanofibrous carrier, where reactors with different types of magnetic fields were compared against a control reactor not exposed to magnetic fields.
Description
Subject(s)
nanovlákenný nosič, magnetické pole, frekvence 50 Hz, biodegradace, fenol, Rhodococcus erythropolis, nanofibre carrier, magnetic field, frequency 50 Hz, biodegradation, phenol, rhodococcus erythropolis
Citation
ISSN
ISBN