Návrh systému manipulace materiálových toků mezi výrobou a skladem

Abstract
Diplomová práce se zaměřuje na logistické řízení materiálových toků v automotive společnosti Fehrer Bohemia s.r.o. Česká Lípa, jejímž výrobním programem jsou polyuretanová sedadla, opěradla a stranové díly do osobních automobilů. Cílem práce je návrh, popis a grafické zobrazení alternativního systému manipulace materiálových toků mezi výrobou a skladem. Teoretická část je zaměřena na popis logistiky, logistického řetězce a systému, toků v logistických systémech, hlavních a průřezových činností v logistice, pod které spadá především manipulace, balení, doprava a skladování, a v závěru teoretické části je popsána grafická analýza materiálových toků. Praktická část nejprve popisuje současný systém manipulace materiálových toků mezi výrobou a skladem ve vybrané společnosti. Dále je navržen, popsán a graficky znázorněn návrh alternativního systému manipulace materiálových toků mezi výrobou a skladem, který by v budoucnu mohl přispět k nižší nákladovosti manipulace materiálových toků, a zároveň by mohl vést k odstranění rizik, která s sebou současný systém manipulace přináší.
The Master´s thesis focuses on the logistics management of material flows in the automotive company Fehrer Bohemia s.r.o. Česká Lípa, whose production program includes polyurethane seats, backrests, and side parts for passenger cars. The goal of the work is the draft, description, and graphic display of an alternative system for handling material flows between production and warehouse. The theoretical part is focused on the description of logistics, the logistics chain and system, flows in logistics systems, the main and important operations in logistics, which mainly include handling, packaging, transport, and warehousing, and at the end of the theoretical part, a graphic analysis of material flows is described. The practical part first describes the current system of handling material flows between production and warehouse in the selected company. Furthermore, the proposal of an alternative system for handling material flows between production and warehouse is designed, described, and graphically illustrated, which in the future could contribute to a lower cost of handling material flows, and at the same time could lead to the elimination of the risks that the current handling system brings.
Description
Subject(s)
Fehrer Bohemia s.r.o. Česká Lípa, logistika, manipulační jednotka, materiálový tok, simulace
Citation
ISSN
ISBN