Vliv švů na subjektivní hodnocení omaku

Title Alternative:- -
Abstract
Diplomová práce se zaobírá hodnocením omaku švů pomocí subjektivní metodyhodnocení omaku. Teoretická část práce je zaměřena na omak a jeho hlavní charakteristiky popis jednotlivých složek omaku, mechanických a kontaktních vlastností textilií, smyslové vnímání hmatu a zraku. Důležitou součástí teoretické části je popis jednotlivých způsobů hodnocení omaku textilií, primárně zaměřený na subjektivní hodnocení omaku. Dále je popsána výroba oděvů, spojovací proces, konvenční a nekonvenční způsoby spojování textilií. Nedílnou součástí teoretické části je i rešerše současného zkoumání omaku textilií a jeho hodnocení. Praktickou částí práce je provedení experimentu, kterým je analýza omaku konvenčních spojů na vzorcích textilie a následné vyhodnocení experimentu a jeho zhodnocení.
The diploma thesis deals with the assessment of the seam of the seams using thesubjective method of evaluation of the touch. The theoretical part is focused on the touch and his main characteristics - individual components of the touch, mechanical and contact properties of textiles, sensory perception of touch and vision. An important part of the theoretical part is a description of the individual ways of evaluating the touch of fabrics, primarily focused on thesubjective evaluation of the touch. We also describe the production of garments, the connection process, conventional and unconventional ways of joining textiles. An integral part of the theoretical part is also the research of the current examination of the fabric touch and its evaluation.The practical part of the thesis is the implementation of the experiment, which is the analysis of conventional contact junctions on the textile samples and the subsequent evaluation of the experiment and its evaluation.
Description
Subject(s)
Omak, subjektivní hodnocení omaku, šev, steh, nit, Touch, subjective evaluation of touch, seam, stitch, thread
Citation
ISSN
ISBN