La imagen de la postguerra en La Colmena y Nada

Abstract
Hlavním cílem této bakalářské práce bude porovnat a analyzova v různých aspektech díla La colmena Camila José Cely a Nada Carmen Laforetové. Práce se zaměří na porovnání postav z různých hledisek, porovnání děje a prostředí, ve kterém se postavy nacházejí. Obě díla jsou spojena poválečným obdobím, které je charakteristické svou prázdnotou, špatnými životními podmínkami, nemocemi a zbídačenými lidmi, kteří postrádají smysl života. Práce také nastíní ve své teoretické části politickou situaci po občanské válce ve Španělsku, s čímž se pojí také pojednání o ekonomické a sociální situaci.
The main aim of this bachelor thesis is to compare and to analyse in different aspects two literary work La colmena by Camilo José Cela and Nada by Carmen Laforet. The final work will focus on the comparison of the characters from different points of view then compare plots and surroundings in which the characters live. Both works are connected with a post-war period which is characteristic for its emptiness, bad living conditions, diseases and ruined people who are missing the meaning of their lives. In the theoretical part of this work will be mentioned the political situation after The Spanish Civil War which is also related with the economical and social situation.
Description
Subject(s)
Nic, Úl, Španělská občanská válka, Franco, poválečný román, Nada, La colmena, The Spanish Civil War, Franco, post-war novel
Citation
ISSN
ISBN