Analýza nárůstu sekundárních předložek v současné češtině

Abstract
Bakalářská práce se zabývá analýzou nárůstu sekundárních předložek v současné češtině. V teoretické části je nejprve srovnáno pojetí předložky ve vybraných českých mluvnicích, klasifikace sekundárních předložek a jejich stylové užití, dále je ve stručnosti popsána dynamika současné češtiny s důrazem na proces intelektualizace, prepozicionalizace. Analytická část se zabývá srovnáním počtu sekundárních předložek ve vybraných mluvnicích vydaných v rozmezí od 50. let 20. století do současnosti. Následně je provedena analýza vybraných jednoslovných sekundárních předložek, a to z hlediska frekvence, typu textů a výskytu na časové ose v období 1998-2017. Analýza se opírá o data Českého národního korpusu a je k ní využita aplikace Word at a Glance.
This bachelor's thesis deals with the analysis of the increase of secondary prepositions in contemporary Czech. In the theoretical part, the understanding of the concept of prepositions will be compared in various Czech grammar books, a classification of secondary prepositions and their stylistic usage and then, the dynamics of contemporary Czech will be briefly introduced, putting the stress on a process of intellectualization, prepositionalization. The analytical part deals with the comparison of number of secondary prepositions in various grammar books, published since 1950's. Furthermore, the analysis of representative one-word secondary prepositions will be conducted in terms of frequency, text typology and occurrence depicted on the time axis (the chosen time period is from 1998 to 2017). The analysis is based on data extracted from Czech National Corpus. The application Word at a Glance was used for analysis.
Description
Subject(s)
sekundární předložky, současná čeština, prepozicionalizace, mluvnice, korpus, Český národní korpus, Slovo v kostce, frekvence, typy textů, nárůst, excerpce, secondary prepositions, contemporary Czech, prepositionalization, grammar, corpus, Czech National Corpus, Word at a Glance, frequency, text typology, increase, excerpt
Citation
ISSN
ISBN