Motiv temna ve vybraných psychologických románech české literatury 20. století

Abstract
Bakalářská práce se zabývá sémantickou a estetickou funkcí motivu temna ve vybraných psychologických románech české literatury 1. poloviny 20. století, a to konkrétně v Žaláři nejtemnějším Ivana Olbrachta, Neviditelném Jaroslava Havlíčka a Černém světle Václava Řezáče. Na začátku práce je pozornost upřena k vymezení pojmu literární motiv a jeho podobě v psychologických románech. Dále se již práce věnuje analýze a interpretaci jednotlivých podob motivů temna ve vybraných románech. Následně dochází k jejich porovnávání a poslední oddíl je potom věnován sémantické a estetické funkci těchto motivů. Závěr shrnuje postupy, které byly při tvorbě práce využity a zdůrazňuje, jaké podoby motivů temna jednotlivým románům dominovaly.
The bachelor's thesis deals with the semantic and aesthetic function of the motif of darkness in selected psychological novels of Czech literature from the first half of the 20th century, specifically in Žalář nejtemnější by Ivan Olbracht, Neviditelný by Jaroslav Havlíček and Černé světlo by Václav Řezáč.At the first part we'll look at term motif and its forms in psychological novels. Furthermore, thesis deals with analysis and interpretation of particular forms of dark motifs in representative novels. Subsequently, these forms are compared and last chapter deals with semantic and aesthetic function of dark motif. The conclusion summarizes methods that were used and the stress is put on forms of dark motif, which dominated in representative novels.
Description
Subject(s)
Ivan Olbracht, Jaroslav Havlíček, Václav Řezáč, motiv temna, psychologická próza, Ivan Olbracht, Jaroslav Havlíček, Václav Řezáč, motif of darkness, psychological novel
Citation
ISSN
ISBN