Interkulturní prvky v obchodu s nordickými státy

Abstract
První část bakalářské práce je teoretická a zaměřuje se na interkulturní komunikaci, která ve velkém měřítku ovlivňuje mezinárodní obchod. Dále se tato část zaměřuje na nordické státy po stránce ekonomické, politické, mezinárodně obchodní a kulturní. V závěru této části jsou popsána kulturní specifika nordických států obecně, a také jejich projevy během obchodního jednání. Druhá část práce je analytická a zabývá se rozborem poznatků k tématu získaných vlastním průzkumem, který probíhal formou dotazníku a strukturovaného rozhovoru. Cílem bakalářské práce je zjistit, zda existují u příslušníků nordických států kulturní prvky, které ovlivňují mezinárodní obchod a na základě teoretické rešerše a vlastního výzkumu z prostředí firem obchodující se zmíněným regionem sestavit doporučení pro obchodování s nordickými státy.
Intercultural elements in trade with Nordic statesThe first part of the bachelor thesis is theoretical and focuses on intercultural communication, which greatly affects international trade. Furthermore, this part focuses on the Nordic countries in terms of economic, political, international trade and cultural. In the end of the first part the thesis deals with the cultural specifics of the Nordic states in general, as well as their demonstrations during trade negotiations. The second part of the work is analytical and deals with the analysis of knowledge gained from their own research, which took place in the form of a survey and a structured interview.The aim of the bachelor's thesis is to find out whether there are cultural elements in the Nordic countries that affect international trade. The result of the work is a recommendation for trade with the Nordic countries compiled on the basis of an analysis of the companies trading in the region.
Description
Subject(s)
Nordické státy, Česká republika, interkulturní komunikace, kultura, mezinárodní obchod, Nordic states, Czech Republic, intercultural communication, culture, international trade
Citation
ISSN
ISBN