Vliv údržby na užitné vlastnosti cyklistických sportovních dresů

Abstract
Bakalářská práce se zabývá vlivem údržby na užitné vlastnosti cyklistických dresů. Rešeršní část práce popisuje historický vývoj cyklistických dresů a současné trendy v jejich výrobě. Dále jsou zde uvedeny jednotlivé kroky výrobního procesu a příklady používaných materiálů. Druhá část se zabývá důležitými užitnými vlastnostmi cyklistického dresu a jejich charakteristikou. V rámci experimentální části práce byla měřena prodyšnost, paropropustnost, žmolkovitost a tepelná vodivost materiálů, které se používají k výrobě cyklistických dresů. Materiály byly zkoušeny neprané, prané v běžném pracím prostředku a prané ve speciálním pracím prostředku, určeném k údržbě sportovních oděvů. Byl pozorován vliv údržby a druhu použitého pracího prostředku na výsledky měření.
The aim of the Bachelor thesis is to analyse the influence of maintenance on functional characteristics of cycling jerseys. The theoretical part describes historical evolution of cycling jerseys and current trends in the production. It also explains each step of the manufacturing process and presents used materials and textiles. The second part is focused on important functional attributes of cycling jersey and its description. The experimental part is based on testing of air permeability, water vapor permeability and water vapor resistance, pilling resistance and thermal conductivity. Fabrics were tested before and after washing in normal and special laundry detergent. There was observed impact of maintenance and type of used laundry detergent on testing results.
Description
Subject(s)
cyklistický dres, údržba, žmolkovitost, propustnost vodních par, prodyšnost, tepelná vodivost, cycling jersey, care, pilling, water vapor permeability, air permeability, thermal conductivity
Citation
ISSN
ISBN