Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní umělecké škole

Abstract
Bakalářská práce se zabývá vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základních uměleckých školách. Práce se věnuje vlivu hudby na člověka, současnému vzdělávacímu systému na základních uměleckých školách, popisu hudebních schopností a jejich poruch, výběru vhodného hudebního nástroje pro žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a zmiňuje slavné hudební osobnosti se speciálními vzdělávacími potřebami. Průzkumné šetření je zaměřeno na zjištění, jaký vliv má na děti se speciálními vzdělávacími potřebami hra na hudební nástroj, zda je duševně obohacuje a zda zlepšuje jejich sociální vztahy. Šetření je prováděno formou rozhovorů a pozorování.
The bachelor thesis analyzes the education of pupils with special educational needs at elementary art schools. The thesis studies the effect of music on human, current educational system on elementary art schools, description of musical abilities and related disorders, choosing a suitable musical instrument for a student with special educational needs and also mentions famous musicians with special educational needs. The research is focused on exploring the effect of musical instrument in relation to children. It is examined whether it has a positive effect on their mental health or if it improves their social interactions. The survey is conducted in the form of interviews and observations.
Description
Subject(s)
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, základní umělecká škola, hra na hudební nástroj, Students with special educational needs, elementary art school, playing a musical instrument
Citation
ISSN
ISBN