Rekonstrukce bývalého statku na kulturní a společenské centrum obce Velké Přílepy

Abstract
Návrh rekonstrukce bývalého statku na kulturní a společenské cenrum obce Velké Přílepy. Práce zkoumá možnosti zachování stávajícího stavu, jeho rekonstrukci a vložení novotvarů. Vychází z reálného zadání rodiny, která chce místu najít nové využití.Programová nápln je tvořena především kulturním a uměleckým zázemím pro místní komunitu obce a zázemím pro začínající květinový ateliér a truhlářskou dílnu.Součástí návrhu je úprava ploch dvora na pobytové a užitkové.
Proposal to reconstruct the former farmhouse at the cultural and social center of Velké Přílepy village. The thesis examines the possibilities of maintaining the current state, its reconstruction and insertion of neoplasms. It is based on a real family assignment that wants to find a new location.The program content consists mainly of cultural and artistic background for the local community and the background for the beginning of the flower studio and the carpentry workshop.Part of the proposal is to adapt the courtyard to residential and utility.
Description
Subject(s)
Rekonstrukce, statek, dvůr, komunita, kulturní a společenské centrum, zachování, stávající, rodina, využití, kultura, umění, zázemí, dílna, ateliér, Reconstruction, farm, courtyard, community, cultural and social center, preservation, existing, family, use, culture, art, background, workshop
Citation
ISSN
ISBN