Podnikatelský záměr rozvoje malého podniku ve venkovském prostředí

Title Alternative:Business plan for development of small enterprise in rural area
Abstract
Diplomová práce se soustředí na rozvoj malé firmy Džem z Českého ráje působící ve venkovském prostoru. K tomuto účelu jsou zpracovány teoretické poznatky z oblasti malého a středního podnikání, venkovského prostoru a podnikatelského plánu na rozvoj podniku. Hlavním praktickým výstupem práce je podrobná analýza podniku, obce Malobratřice a jejího okolí, kde firma působí. Dále je konkretizován region Český ráj, který představuje pro firmu jeden z klíčových faktorů úspěchu. Cílem práce je stanovení konkrétních návrhů na pozitivní vývoj podniku a zachování jeho konkurenční výhody do budoucna. Podniku jsou na základě provedených analýz navržena řešení z oblasti marketingové komunikace, konkrétních možností na rozšíření podnikatelských aktivit a krátkého projektu na zřízení vlastní provozovny.
The Diploma thesis is focused on the development of small company, Džem z Českého ráje, in rural area. Theoretical knowledge of small and medium enterprises, rural area and business plan for development of the company are processed for the purpose of the work. The main practical basis of thesis is detailed analyzes of the company, village Malobratřice and its nearby area, where the company operates. Than is described the region Český ráj, which represents the crucial factor of success this company. The aim of the thesis is to determine the specific proposals for the positive development of the company and maintaining a competitive advantage in the future. Based on analyzes there are proposed solutions for the company in the field of marketing communication, specific possibilities how to expand business activities and short project to establish own workshop.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN