Společenská odpovědnost firem v kontextu požadavků udržitelného rozvoje

Abstract
Tato diplomová práce se zabývá problematikou konceptu společenské odpovědnosti firem v kontextu udržitelného rozvoje u tří vybraných podnikatelských subjektů z odlišných oblastí podnikání. Teoretická část popisuje koncept společenské odpovědnosti, jeho historický vývoj a jeho tři základní oblasti - environmentální, sociální a ekonomickou. Tyto jednotlivé oblasti společenské odpovědnosti, na které se firmy při uplatňování tohoto konceptu mohou zaměřit, jsou v práci blíže charakterizovány. Praktická část představuje firmy BIOENERGO-KOMPLEX s.r.o., Česko-saské přístavy s.r.o. a ČEZ Korporátní služby, s.r.o., u nichž je společenská odpovědnost zkoumána. Poslední z firem je součástí Skupiny ČEZ. Tato část práce u těchto firem představuje jednotlivé oblasti konceptu společenské odpovědnosti, jejich přínosy, trendy CSR a porovnává dané oblasti mezi nimi. Cílem této práce je zjistit, zda uplatňování konceptu společenské odpovědnosti přináší firmám a nejen jim nějaké výhody a zhodnotit jednotlivé oblasti CSR aplikované u těchto firem.
This thesis focuses on the issue of corporate social responsibility concept in the context of sustainable development of three selected business entities from different business areas. The theoretical part describes the concept of social responsibility, its historical development and its three basic areas - environmental, social and economic. These individual areas of corporate social responsibility, which companies can focus on while implementing this concept, are characterized in more detail. The practical part presents BIOENERGO-KOMPLEX s.r.o., Česko-saské přístavy s.r.o. and ČEZ Korporátní služby, s.r.o., for which the social responsibility is being examined. The last company is part of ČEZ Group. This part presents the individual areas of social responsibility concept, their benefits, trends of CSR and compares these areas between them. The aim of this work is to find out whether the application of the concept of social responsibility brings companies and not only them some advantages and to evaluate individual areas of CSR applied to these companies.
Description
Subject(s)
BIOENERGO-KOMPLEX sro, CSR, Česko-saské přístavy sro, ČEZ Korporátní služby sro, ekonomická oblast CSR, environmentální oblast CSR, Skupina ČEZ, sociální oblast CSR, společenská odpovědnost firem, BIOENERGO-KOMPLEX sro, CSR, Česko-saské přístavy sro, ČEZ Korporátní služby sro, economic part of CSR, environmental part of CSR, ČEZ Group, social part of CSR, Corporate Social Responsibility
Citation
ISSN
ISBN