Řízení výroby ve firmě Škoda Auto a. s.

Title Alternative:Production control in company Škoda Auto a. s.
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The graduation thesis is engaged by the quality of planning process in the company Škoda Auto a.s. The purpose of this dessertation is to offer a proposal of analysis and a parametr of the quality of the planning process. The dessertation is based on information which were avaible during the work on the diploma paper in the department of production logistics. Firat of all the diploma paper solve a theory of production logistics and it´s function. More details are written about the function of planning and operating of logistics. The practical part is about the analysis of present status which contains the planning process and operations of produce in company Škoda Auto a.s, together with the location of critical symbols of quality of planning. The main chapter is about which is about proposition of measuring for the part of the duality planning. This chapter also contains own proceeding and economic evaluation. In the end of this graduation there are devised own schemes for an innovation of planning process and their economic evaluations in the company.
Diplomové práce se zabývá kvalitou plánovacího procesu ve firmě Škoda Auto a. s. Cílem této práce je navrhnout analýzu a parametr kvality plánovacího procesu, a to na základě informací dostupných v průběhu zpracování diplomové práce v logistickém oddělení. Práce se zaměřuje v prvé řadě na teorii výrobní logistiky a její funkce. Podrobněji je popsána funkce plánování a řízení výroby. Praktická část se zabývá analýzou současného stavu zaměřenou na proces plánování a řízení výroby ve firmě Škoda Auto a. s. a následným navržením kritických znaků kvality plánování. Stěžejní kapitolou je případová studie, která se zabývá navržením měření pro oblast kvality plánování a dále obsahuje vlastní opatření a ekonomické zhodnocení. Na závěr jsou uvedeny návrhy na zlepšení plánovacího procesu v podniku a jejich ekonomická zhodnocení.
Description
katedra: KPE; rozsah: 77 s.
Subject(s)
planning process, production schedule, plan of market, order, prognoze, production logistics, operations of produce, tps label, analyse, evaluation, quality planning, management of occasion capacity, constructional group, planning horizont, logistic system, change funnel, comparison, departure, plánovací proces, výrobní program, plán odbytu, zakázky, výhledové plány, výrobní logistika, řízení výroby, tps štítek, analýza, vyhodnocení, kvalita plánování, management potřeby kapacit, konstrukční skupiny, plánovací horizont, logistický systém, změnový trychtýř, porovnání, odchylka
Citation
ISSN
ISBN