Cestovní ruch zaměřený na regionální produkty ve vybrané destinaci

Abstract
Bakalářská práce na téma Cestovní ruch zaměřený na regionální produkty ve vybrané destinaci se zaměřuje na cestovní ruch jako takový a na regionální produkty v okrese Teplice. V práci jsou popsané teoretické základy cestovního ruchu včetně jejich charakteristik a významů. Bakalářská práce informuje o konkrétní nabídce regionálních produktů v okrese Teplice, v Ústeckém kraji. Práce také obsahuje dotazníkové šetření zaměřené na preference vybraných skupin v rámci regionálních produktů. Cílem práce je zjistit současný stav regionálních produktů v okrese Teplice a vytvoření uceleného názoru na tuto problematiku. V závěru bakalářské práce je formulace a zhodnocení přínosů v oblasti regionálních produktů včetně návrhů z pohledu řešitele.
The Bachelor thesis on the topic Tourism focused on regional products in selected destination focuses on tourism in general and on regional products in the district of Teplice. The thesis describes the theoretical basis of tourism, including their characteristics and meanings. Furthermore, the bachelor thesis informs about a specific offer of regional products in the district of Teplice, in the Ústí nad Labem region. The thesis also contains a questionnaire survey focused on the preferences of selected groups within regional products. The main aim of the thesis is to find out a current state of regional products in the district of Teplice and to create a comprehensive opinion on this issue. The final part of the thesis formulates and evaluates the benefits in the field of regional products, including proposals from the perspective of the researcher.
Description
Subject(s)
Cestovní ruch, regionální produkt, okres Teplice, Ústecký kraj, regionální značka, Tourism, regional product, the district of Teplice, Ústí nad Labem region, regional brand
Citation
ISSN
ISBN