Vliv zákrutu na dynamicko-mechanické vlastnosti přízí

Abstract
Cílem této diplomové práce bylo studium vlivu zákrutu příze na komplexní modul a jeho složky a na ztrátový úhel přízí při dynamickém namáhání s využitím dynamicko mechanické analýzy. Práce byla zaměřena na v praxi nejvíce využívanou syntetickou přízi, kterou je polyester. Rešeršní část se zabývá vlastnostmi vlákených materiálů v obecné rovině, dynamicko mechanickými vlastnostmi vlákených materiálů a popisem dynamicko mechanické analýzy. V experimentální části Byla vytvořena metodika měření komplexního modulu a jeho elastické a ztrátové složky, a také ztrátového úhlu, který je podílem ztrátové a elastické složky. Z výsledků vyplývá, že časová změna ztrátového úhlu a komplexního modulu i jeho složek je velmi malá. Byla nalezena závislost uvedených vlastností na zákrutu (zákrutovém koeficientu) a na frekvenci. Ztrátová složka komplexního modulu klesá se zákrutovým koeficientem a elastická složka stejně jako komplexní modul nejdříve roste a potom klesá. Ztrátový modul v závislosti na zákrutovém koeficientu klesá a potom mírně narůstá. Vyšší frekvence vede k vyšším hodnotám ztrátového úhlu. Dle práce Murayamy byl navržen parametr tření, který byl vypočten z hodnot ztrátového úhlu přízí a nezakrouceného vlákenného svazku při různých frekvencích. Bylo nalezeno, že tento parametr je lineární klesající funkcí zákrutového koeficientu. Navržený parametr tření koreluje především s faktorem orientace Pana, slabší korelace je s orientačním faktorem Whita i faktorem tření Hearla
The aim of this thesis was to study the effect of yarn twist on the complex module andits components and the yarn loss angle under dynamic stress using the dynamicmechanical analysis. The main focus of the thesis was on the synthetic yarn most sed inpraktice, i.e. polyester. The research part deals with the properties of fiber materials ingeneral, the dynamic mechanical properties of fiber materials and the description ofdynamic mechanical analysis. In the experimental part, the method for measuring thecomplex module and its loss and elastic component as well as the loss angle which isthe ratio of the loss and the elastic component. The results indicate that the time changeof the loss angle and the complex module and its components is very small. Adependence of said characteristics on the twist (i.e. twist coefficient) and the frequencywas found: the loss component of the complex module decreases with the twistcoefficient and the elastic component as well as the complex module itself initiallyincrease and then decrease. The loss module in dependence on the twist coefficientdecreases and then increases slightly. Higher frequencies lead to higher values of theloss angle. Following the work of Murayama a friction parameter was designed andcalculated based on the values of the yarn loss angle and untwisted fiber bundle lossangle at different frequencies. It has been found that this parameter is a lineardecreasing function of the twist coefficient. The suggested friction parameter correlatesmainly with the Pana orientation factor, there is a weaker correlation with thebenchmark White factor and the friction Hearle factor
Description
Subject(s)
Zákrut, zákrutový koeficient, zaplnění příze, úhel soupání šroubovice vlákna v přízi, komplexní modul, ztrátový úhel, faktor orientace, faktor tření, Twist, twist coefficient, yarn packing density, helix angle of fibers in yarn, elasticmoduli, loss tangent, orientation factor, friction factor
Citation
ISSN
ISBN