Konkurenceschopnost výrobků vybraného podniku v mezinárodním prostředí

Abstract
Tato diplomová práce se zabývá konkurenceschopností výrobků společnosti Seco Industries, s.r.o. v mezinárodním konkurenčním prostředí. Práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části práce jsou vysvětleny pojmy jako konkurenceschopnost, konkurence, konkurenční výhoda, distribuční cesta, vnitřní a vnější prostředí firmy a metodická východiska analýzy použité v praktické části. Analytická část práce se zabývá charakteristikou vybrané firmy, představením distribuční cesty výrobků na českém trhu a zahraničních trzích, analýzy vnitřního a vnějšího prostředí, představením konkurenčních firem zabývajících se výrobou obdobných výrobků, srovnáním žacích traktorů s největšími konkurenty na základě vybraných technických parametrů a dotazníkového šetření v oblasti subjektivního vnímání vybraných výrobků trhem. Jsou zhodnocena získaná data a doporučena možná opatření pro zvýšení konkurenceschopnosti výrobků.
This diploma thesis deals with the competitiveness of Seco industries s.r.o products in an international competitive environment. Thesis consists of two parts into. The theoretical part of this thesis explains concepts such as competitiveness, competition, competitive advantage, distribution path, internal and external environment of the company and methodical starting points of the analysis used in the practical part. The analytical part is concentrated on the characteristics of the selected company, the presentation of the product distribution on the Czech market and the foreign markets, the analysis of the internal and external environment, the presentation of competing companies engaged in production of similar products, comparison of the mowers with the biggest competitors on the basis of selected technical parameters, the questionnaire survey the area of subjective perception of selected products by the market and finally, the evaluation and recommendations for increasing the competitiveness of products.
Description
Subject(s)
Konkurenceschopnost, mezinárodní obchod, distribuční cesta, SWOT analýza, žací traktory, dotazníkové šetření, Competitiveness, international trade, distributional channel, SWOT analysis, mower, questionnaire inquiry
Citation
ISSN
ISBN