Analýza přepravních rizik ve vybrané společnosti

Abstract
Tématem této diplomové práce je analýza přepravních rizik ve vybrané společnosti. Práce zkoumá problematiku přepravních rizik, která ohrožují přepravu zboží v rámci obchodních operací. Tato rizika spočívají v tom, že během přepravy zboží dojde k jeho poškození, zničení nebo ztrátě. V rámci případové studie je v práci podrobně zkoumáno zajištění přepravních rizik dvou dopravních společností, které se věnují mezinárodní přepravě zboží. Tato práce si položila za cíl navržení preventivních opatření, která by sloužila k prevenci přepravních rizik, nebo alespoň zmírnění dopadů na přepravní společnosti. Výsledkem případové studie je návrh opatření, která autor považuje za účinná v boji s přepravními riziky. Kdokoliv si tuto práci přečte, měl by získat základní přehled o fungování mezinárodní přepravě a její legislativě.
The topic of this thesis is the analysis of transport risks in a selected company. The work examines the issue of transport risks that threaten the transport of goods in commercial operations. These risks are damaged, destroyed or lost during the transport of the goods. Within the case study, the work examines in detail the provision of transport risks of two transport companies engaged in the international transport of goods. This work aims to propose preventive measures that would serve to prevent transport risks, or at least mitigate the impact on transport companies. The result of the case study is a proposal of measures that the author considers effective in combating transport risks. Anyone who reads this work should get a basic overview of the functioning of international transport and its legislativ.
Description
Subject(s)
přeprava zboží, nákladní doprava, přepravní rizika, pojištění, Incoterms, ISO normy, řízení rizik, legislativa, transport of goods, freight transport, transport risks, insurance, Incoterms, ISO standards, risk management, legislation
Citation
ISSN
ISBN