Tvarové řešení kukly v programu DesignConcept 3D

Title Alternative:Shaping solutions of the hoods in the program DesignConcept 3D
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na problematiku rozvinování lidského těla v 3D grafických softwarech. V rešeršní části jsou uvedeny metody snímání lidského těla a jeho následného rozvinování. Dále zde jsou charakterizovány nejčastěji používané souřadnicové systémy a možnosti matematického vyjádření křivek v grafických softwarech a jejich charakteristika. Cílem experimentální části je tvorba konstrukce makety hlavy v programu DesignConcept 3D pomocí normy ČSN EN 960. Vytvořit různá střihová řešení kukly a podrobit je analýze vizualizace komprese a napětí. Aplikovat mechanické vlastnosti různých materiálů a upravit střihové díly na základě tažnosti materiálu. Výsledkem experimentu jsou 2D střihové díly všech navržených modelů kukly.
The graduation theses is focused on the flattening of the human body in 3D graphics software. In the research part there are shown methods of capturing the human body and its subsequent flattening. There are also characterized most commonly used coordinate systems and the possibilities of mathematical expression of curves in the graphics software and their characteristics. The aim of the experimental part is to create the construction of dummy head in the program DesignConcept 3D by using norm ČSN EN 960. Create a variety of pattern solutions hoods and subjected to analysis of the visualization of compression and tension. Apply mechanical properties of various materials and modify the pattern parts based on strain of the material. The result of experiment are a 2D pattern parts of the proposed models of hoods.
Description
katedra: KOD; rozsah: 61-s., 16-s. (56808 - znaků)
Subject(s)
designconcept 3d, kawabata evalution system, rozvinování, model křivky, mechanické vlastnosti, maketa hlavy, mesh, model kukly, designconcept 3d, kawabata evalution system, flattening, model curve, mechanical properties, headforms, mesh, model hood
Citation
ISSN
ISBN