Hra a její význam v předškolním věku dítěte

Abstract
Tématem bakalářské práce je Hra a její význam v předškolním věku dítěte. Cílem bakalářské práce je zjistit názory učitelek mateřských škol na význam hry a na požadavky na hru u dětí předškolního věku a zjistit, za jakých podmínek hra u dětí předškolního věku v mateřských školách probíhá. Teoretická část se věnuje charakteristice i významu hry u dětí předškolního věku a roli učitelek ve hře v mateřských školách. Vybranými výzkumnými metodami je dotazník pro učitelky mateřských škol a pozorování. Výsledkem bakalářské práce je zjištění, že v mateřských školách, kde průzkumné šetření probíhalo, jsou vhodné podmínky pro hru dětí předškolního věku. Dále je prokázáno, že hra je důležitou činností pro osobnostní rozvoj dětí předškolního věku. Názory učitelek na význam a požadavky her jsou ve většině případů podobné.
The topic of the bachelor thesis is Game and Its Importance in the Preschool Age of a Child. The aim of the bachelor thesis is to find out the views of nursery school teachers on the importance of the game and on the pre-school children's prerequisites and to find out under what conditions the play in preschool children in nursery schools takes place. The theoretical part deals with the characteristics and the importance of play in preschool children and the role of teachers in play in kindergartens. Selected research methods are a questionnaire for nursery school teachers and observers. The result of the bachelor's thesis is the finding that pre-school age children are suitable in nursery schools where the survey was conducted. Furthermore, it is shown that the game is an important activity for the personal development of preschool children. Teachers' views on the meaning and requirements of games are similar in most cases.
Description
Subject(s)
dítě, hra, hračka, mateřská škola, pedagogika, předškolní věk, temperament, učitel, child, play, toy, pre-school, kindergarten, pedagogy, temperament, teacher
Citation
ISSN
ISBN