Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve vybrané společnosti

Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve vybrané společnosti, která působí v oblasti stavebnictví. Cílem bakalářské práce je zhodnotit současný proces vzdělávání ve společnosti. V práci jsou nejprve vysvětleny a definovány klíčové pojmy související s řízením lidských zdrojů a vzděláváním zaměstnanců. Poté se práce zaměřuje na konkrétní charakteristiky vybrané společnosti. Následují konkrétní strategie a postupy, které společnost používá k vzdělávání a rozvoji svých zaměstnanců. Na základě analýzy vnitropodnikového prostředí, prostřednictvím SWOT analýzy a konfrontační matice jsou navržena doporučení, jak by společnost mohla své vzdělávací a rozvojové aktivity vylepšit, aby mohla lépe konkurovat a poskytnout lepší pracovní podmínky svým zaměstnancům.
The bachelor's thesis centers on employee education and development within a chosen company operating in the construction sector. The aim of the bachelor's thesis is to assess the current educational process within the company. Initially, the paper explains and defines key concepts related to human resource management and employee education. Subsequently, the focus shifts to the specific characteristics of the chosen company. This is followed by specific strategies and methods employed by the company for employee education and development. Based on an analysis of the company's internal environment, using a SWOT analysis and confrontation matrix, recommendations are formulated on how the company could enhance its educational and developmental endeavors to better compete and offer improved working conditions for its employees.
Description
Subject(s)
Dotace na vzdělání, personalistika ve stavebnictví, rozvoj zaměstnanců, vzdělávání zaměstnanců
Citation
ISSN
ISBN