Problematika školní zralosti, připravenosti v realitě dnešní školy

Title Alternative:Issue of the school maturity and preparedness in the reality of nowadays school
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The subject of my diploma thesis is qualification of the concepts school maturity and preparedness acording to individual authors. Further is my work about problems which concern the child´s entry to school then about the period which pervades this entry and also about competences which are determined by The General educational program for the preschool education. There is a describtion of envolment for primary school on selected schools in the research. The part of my work is also the idea of activities which can be used for realization of the enrolment for first grades of our primary schools.
Předmětem diplomové práce je vymezení pojmů školní zralost a připravenost dle jednotlivých autorů. Dále se práce zabývá problematikou týkající se vstupu dítěte do školy, obdobím, které ho prolíná a kompetencemi stanovenými Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Ve výzkumné části je pak popsán průběh zápisů do prvních tříd na vybraných školách. Součástí je i návrh činností, které mohou být využity při realizaci zápisů do prvních tříd na našich školách.
Description
katedra: KPV; rozsah: 77 s. , 22 s. text. příloh
Subject(s)
school maturity, preparedness for school, preschool period, enrolment for primary school, školní zralost, školní připravenost, předškolní období, zápis do první třídy
Citation
ISSN
ISBN