Proměna mediálního obrazu amerických žen v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století

Abstract
Tato diplomová práce se zabývá mediálním obrazem americké ženy a jeho proměnami v průběhu 70. a 80. let 20. století. Pomocí shlédnutí filmových a televizních děl, studiem amerického dobového tisku, inzerce a odborných publikací byla provedena komparace mediálního obrazu žen období předcházejících a nadcházejících těmto dekádám. Studiem českého dobového tisku a filmové tvorby byla provedena také komparace mediálního obrazu české a americké ženy.
This thesis deals with: media image of american woman and its tranformation through 1970s and 1980s. The comparison of women's media image in preceding and upcoming periods to these two decades was conducted by studium of american period movies, television production, print, advertisement and publications. The comparison also conducted between media image of Czech and American woman by stadium of Czech period print and movie production.
Description
Subject(s)
americká žena, mediální prezentace ženy, genderové stereotypy, proměny genderové identity, média, American Woman, Media Presentation of Woman, Gender Stereotypes, Transformation of Gender Identity, Media
Citation
ISSN
ISBN