Bezpečnostní prvky oděvu

Abstract
Táto bakalářská práce se zabývá novým textilním výrobkem, který patří do skupiny aktivních bezpečnostních prvků oděvu. Cílem je zjistit nové odběratelé pro vybraný výrobek společnosti STAP Vilémov a.s. v Ruské federaci.Rešeršní část je zaměřena obecně na optická vlákna. Následuje charakteristický popis bezpečnostních prvky oděvu a jejich rozdělení. Praktická část obsahuje představení výrobku smart STRAP aktivní bezpečnostní prvek a možnost jeho odchodování . Dále je provedeno dotazníkové šetření na zjištění, zda mají lidé a podniky v Ruské federaci zájem o tento nový produkt.
This bachelor thesis deals with a new textile product, which belongs to the group of active safety features clothing. The aim of the thesis is to find new customers for the product selected the company as STAP Vilemov in the Russian Federation.The review part is generally focused on optical fibers. The following is a description of the characteristic elements of safety garments and their distribution. The practical part contains the product presentation smart STRAP active safety feature. and the possibility of its trading. It is also carried out a survey to determine whether people and businesses organization in the Russian Federation are interested in this new product.
Description
Subject(s)
Bezpečnost, Bezpečnostní prvek, Marketingový průzkum, Odběratel, Dotazník, Safety, Safety element, Marketing research, Customer, Questionnaire
Citation
ISSN
ISBN