Jedinec s autismem po ukončení školní docházky

Title Alternative:An Individual with Autism after Leaving School
Abstract
Diplomová práce se zabývá životem jedinců s autismem po ukončení školní docházky. Práce se skládá z části teoretické a praktické. Teoretická část je věnována shrnutí poznatků o poruchách autistického spektra, mentální retardaci a o vhodných výchovných a vzdělávacích metodách určených daným jedincům. Praktická část navazuje kvalitativním výzkumem, který je založený na polostrukturovaných rozhovorech s rodiči jedinců s autismem a těžkou mentální retardací vybrané základní školy speciální v Kladně. Cílem práce je popsat kvalitu života jedinců s autismem spojeným s těžkou mentální retardací po ukončení školní docházky. Kvalita života je posuzována z hlediska samostatnosti, osvojených dovedností, projevů chování a možnosti umístění do adekvátního zařízení Ústavu sociální péče.
The master thesis is focused on life of individuals with autism after leaving school. The thesis consists of teoretical and practical part. The teoretical part is devoted to summary of knowledge about autistic spectrum disorders, mental retardation and suitable educational methods determined to individuals with autism. The practical part continues with qualitative research which is based on half-structured interviews with parents of individuals with autism and severe mental retardation from choosed special primary school in Kladno. The aim of thesis is describe the quality of life of individuals with autism and severe mental retardation after leaving school. Quality of life is judged from the point of view of self-reliance, acquired skills, demonstration of behaviour and posibility of placement to adequate establishment of Social care institutions.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN