Raná péče v rodinách s rizikovými dětmi

Title Alternative:Early Care in Families with Risk Children
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou rané péče v rodinách s rizikovými dětmi. Jejím cílem je zjistit úroveň informovanosti o rané péči a jejího využití rodinami s předčasně narozenými dětmi. Dále si práce klade za cíl popsat problematiku předčasně narozených dětí s ohledem na specifika jejich vývoje a s přesahem do jejich následného předškolního vzdělávání. Práce je zpracována ve dvou částech, teoretické a praktické. Teoretická část bakalářské práce popisuje s pomocí odborných publikací, internetových zdrojů a dalších pramenů ranou péči s důrazem na její využití v rodinách s dětmi, které se narodily předčasně. Dále popisuje specifika ve vývoji těchto dětí během prvních let jejich života, možné zdravotní následky nedonošenosti a další aspekty, mající významný vliv na výchovu a vzdělávání těchto dětí a na jejich rodinu. Praktická část pomocí průzkumného dotazníkového šetření zjišťuje, jak jsou rodiče předčasně narozených dětí informováni o službě rané péče a jak ji využívají. Dále zjišťuje, do jaké míry ovlivňuje předčasné narození docházku dětí do mateřských škol, adaptaci na pobyt v mateřské škole a přípravu na zahájení školní docházky, a zda se v průběhu předškolního věku u těchto dětí projevují určitá postižení či oslabení ve vývojových oblastech. Opatření, navrhovaná v závěru bakalářské práce, směřují ke zlepšení spolupráce mezi všemi zainteresovanými stranami, a to zejména rodiči, odborným zdravotním personálem, pracovníky rané péče a také mateřskou školou.
Description
71 s., 7 s. příl. :tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
early child care, premature babies, raná péče o dítě, nedonošené děti
Citation
ISSN
ISBN